RÉSZTVEVŐ
TERMÉKEK

NYEREMÉNYEK

NYERTESEK

FINISH X TESCO „TISZTA SZERENCSE” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Tiszta szerencse” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője és adatkezelője az RB (Hygiene Home) Hungary Kft. (“Szervező”)., lebonyolítója az Adamsky by Positive Kft. (székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) (”Lebonyolító”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Lebonyolító megbízásából eljáró ügynökség és adatfeldolgozó, a Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest Árvácska utca 6.) (“Adatfeldolgozó”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.9., 5.2., 5.4., és 8.3. pontokban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

Finish Mosogató por 2,5kg

Finish Classic mosogatógép tabletta Regular 57db

Finish All in One Max Regular 48

Finish All in One Max Lemon 48

Finish Quantum Regular 36

Finish Quantum Lemon 36

Finish Quantum Ultimate Regular 32

Finish Quantum Ultimate Lemon 32

Finish Quantum Ultimate Regular 30

Finish Quantum Ultimate Lemon 30

Finish All in One Gel Regular 2*650ml

Finish Green 0% 900ml gel

Finish Green 0% 40 pcs

Finish Classic mosogatógép tabletta Regular 90db

Finish Classic mosogatógép tabletta Lemon 90db

Finish All in One Max Regular 80

Finish All in One Max Lemon 80

Finish Quantum Regular 60

Finish Quantum Lemon 60

Finish Quantum Apple&Lime 60

Finish Quantum Ultimate Regular Box 51

Finish Quantum Ultimate Lemon Box 51

Finish Quantum Ultimate Regular Box 50

Finish Quantum Ultimate Lemon Box 50

Finish All in One Gel Regular 1000+650ml

Finish Green 0% 70 pcs

Finish Classic mosogatógép tabletta Regular 110db

Finish All in One Max Regular 94

Finish Quantum Regular 72

Finish Quantum Ultimate Regular 65

Finish Quantum Ultimate Lemon 65

Finish Quantum Ultimate Regular 60

Finish Quantum Ultimate Lemon 60

Finish All in One Gel Regular 2*1000ml

Finish Classic regular 140 db

Finish Quantum regular 100 db

Finish Quantum Ultimate Regular 80

Finish Regeneráló só 1,5kg

Finish Géptisztító folyadék Regular 250ml

Finish Géptisztító folyadék Lemon 250ml

Finish Géptísztító tabletta Regular 3db

Finish Öblítő Regular 400ml

Finish Öblítő Lemon 400ml

Finish Mosogatógép illatósító Lemon

Finish Géptisztító só 4kg

Finish Green 0% Ölbítő 400ml

Finish Géptisztító folyadék Regular 2*250ml

Finish Géptisztító folyadék Lemon 2*250ml

Finish Öblítő Regular 800ml

Finish Öblítő Lemon 800ml

Finish regenráló só 1,5 kg + öblítő 400ml

A vásárlásokat követően a Regisztrált felhasználói felületén keresztül meglátogatja az Appot és feltölti jól olvasható minőségben a vásárlását igazoló blokkról készített fotót (a „Blokk”), továbbá megadja a vásárlás helyét és időpontját, valamint a Blokkon szereplő AP kódot (ezen lépések szerint és megvalósításával feltöltött Blokk és megadott információk a továbbiakban: „Pályázat”).

Egy Játékos tetszőleges számú Blokkot küldhet be az Appon keresztül. Egy Blokk kizárólag egyetlen Pályázatként regisztrálható.

A Játékban történő részvétel szempontjából a Blokk feltöltésével egyenértékűnek tekintendő, amennyiben egy Játékos az adott vásárlást igazoló online számlát tölti fel az Appba, a számla számát megadva, mint AP kódot.

2.2 A Lebonyolító kizárólag azokat a Blokkról készült fotókat fogadja el, amelyeken a Blokk teljes tartalma hiánytalanul látszik és amelyeken a vásárolt termékek egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre kerültek, így különösen amelyeken a termékek megjelölése, valamint az AP kód a Blokkon teljes terjedelemben látható és jól olvasható, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja és helyszíne megegyezik azon adatokkal, amelyeket a Játékos az Appban megadott.

Amennyiben a Blokkon a Termék nem azonosítható be egyértelműen, akkor a Blokkot nem áll módunkban elfogadni. A Blokk elfogadhatóságáról kizárólag a Lebonyolító dönt. A Blokk és annak tartalma kapcsán a Szervező és a Lebonyolító semmilyen utólagos reklamációt nem fogad el.

A Játékos nem jogosult a játékban való részvételre olyan blokkal, amelyen az árucikkek „gyűjtő”-ként szerepelnek. Azon boltok esetében, melyek gyűjtőblokkot tudnak csak nyomtatni, egy, a Játékos nevére szóló ÁFÁ-s számlával - illetve annak sorszámával tud játszani a Játékos. A vásárolt termék megnevezését és darabszámát az ÁFÁ-s számlának tartalmaznia kell.
A Játékos nyertesség esetén az ekként kiegészített ÁFÁ-s számlát küldi be a Szervező részére.

2.3 Azok a Pályázatok, Blokkok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok, Blokkok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Játékból – a Szervező, illetve Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Kizárásra kerülnek továbbá azon Játékosok, akik Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabálynak, így amely Pályázat esetében a Blokk nem olvasható, a megadott adatok hiányosak vagy hibásak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021 június 10. 0 óra 1 perc 00 másodperctől 2021 július 23. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

A Játék kezdő időpontja előtti, vagy záró időpontja utáni váráslás során kapott Blokk a Játékban nem használható fel.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama előtt vagy alatt elvégezze a Regisztrációt, vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában rögzített minimum 1 db (egy darab) Terméket, továbbá a vásárlás helyének és időpontjának megadásával együtt a Blokkot és a Blokkon található AP kódot – illetve online számla esetén a számlát és a számla számát – feltöltse az Appba.

4.2 NYEREMÉNYEK

A Játékban Napi Nyereményt, Napi Extra Nyereményt és Főnyereményt (együttesen: „Nyeremények”) lehet nyerni.

4.2.1. Nyeremények nyerő időpontjai

4.2.1.1 Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően a Napi Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 42 db (negyvenkettő darab) nyerő időpontot sorsol ki, a Napi Extra Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 14 db (tizennégy darab) nyerő időpontot sorsol ki, míg a Főnyeremény vonatkozásában 1 db (egy darab) nyerő időpontot.

4.2.1.2 A Eseti Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Eseti Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot, azaz töltenek fel Kódot a 2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot (tölt fel Kódot), Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

4.2.1.3 A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő tanuk aláírásával hitelesít. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.2.1.4 Amennyiben az eseti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító a 4.2.1.1. – 4.2.1.2. pontban meghatározott nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott eseti Nyeremény tekintetében.

4.2.2 Napi Nyeremények - A Játék időtartama során minden 4.2.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Napi Nyeremény kerül kiosztásra. A játék időtartama alatt 42 db Napi Nyeremény kerül kisorsolásra. A megnyerhető Napi Nyeremények:

Egy Játékos legfeljebb 3 db (három darab) Napi Nyereményre lehet jogosult. Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 3 db (három darab) Napi Nyereményt, helyette az érvénytelenítés megállapítását követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét tekinti nyertesnek Lebonyolító.

4.2.3 Napi Extra Nyeremények - A Játék időtartama során minden 4.2.1.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Napi Extra Nyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Napi Extra Nyeremények:

Egy Játékos legfeljebb 1 db (egy darab) Napi Extra Nyereményre lehet jogosult. Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 1 db (egy darab) Napi Extra Nyereményt, helyette az érvénytelenítés megállapítását követően elsőként beküldött Pályázat beküldőjét tekinti nyertesnek Lebonyolító.

4.2.4 Főnyeremény - A játék Főnyereményét azok a Játékosok nyerhetik meg, akik legalább 1 (egy) alkalommal játszottak Napi és Napi Extra Nyereményért. A Játék időtartama során 1 db (egy darab) Főnyeremény kerül kiosztásra. A megnyerhető Főnyeremény:

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 Értesítések:

5.2 A nyertes Játékosok az alkalmazáson belül tudják követni pályázatuk jóváhagyásának folyamatát (ellenőrzésre vár, nyert, elutasított). A jóváhagyást követően az alkalmazásban a profil alatt megadott lakcímre történik meg a nyeremény kiszállítása. Lebonyolító a Játékos általi helytelen adatszolgáltatásért nem vállal felelősséget. A pályázat elutasítása esetén Lebonyolító automatikusan tartaléknyertest jelöl ki.

5.3 A Nyereményt a Lebonyolító futárszolgálat igénybevételével a Játékos által az Értesítésben megadott postai címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg 2021 augusztus 23. napjának végéig. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.4 Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM

A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok a külön adatkezelési tájékoztatókban találhatóak.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.4. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a mobilalkalmazást, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a mobilalkalmazással, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a mobilalkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a mobilakalmazáson. Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a nyereményeket a Szervező érdekkörében felmerülő okból nem tudja átadni.

Budapest, 2021.06.09.
RB (Hygiene Home) Hungary Kft. (Szervező)
Adamsky by Positive Kft. (Lebonyolító)

MELLÉKLET 1. - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a "mi" kifejezés és annak minden ragozott alakja a Reckitt Benckiser csoport összes vállalatát jelenti. Mivel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat globális érvényű, országonként eltérések lehetnek a személyes információk gyűjtésének, felhasználásának vagy felfedésének a módjában. Ebben az esetben tájékoztatjuk Önt az országára jellemző egyedi adatfeldolgozási tevékenységről.

Az Ön személyes adatait a Reckitt Benckiser Group plc (székhely: 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Egyesült Királyság, Európa) vagy az Ön országában található Reckitt Benckiser vállalatok kezelik. Ezt a webhelyet illetően a következő cég gyűjti, dolgozza fel és osztja meg az Ön személyes adatait: RB (Hygiene Home) Hungary Kft., Bocskai út 134-146. Budapest H-1113, Magyarország.

További tájékoztatást kap rólunk, a helyi társaságainkról, a márkánkról és a jelenlétünkről az Ön joghatósága alatt, itt: www.rb.com.

Meghatározások

A „személyes adatok” (egyes országokban a „személyes információk” vagy „személyazonosításra alkalmas információ” megnevezéssel) alatt minden, egy azonosított vagy azonosítható egyénhez tartozó információt értünk. Ez szélesebb körű a pusztán személyes vagy magánjellegű információknál, bele tartoznak az olyan adatok is, mint az Ön neve, születési dátuma és e-mail címe.

Az “érzékeny személyes adatok” (egyes országban „érzékeny személyes adatok” vagy „speciális adatkategória” megnevezéssel) alatt azokat a személyes adatokat értjük, amelyek egy személy rasszbéli vagy etnikai származására, politikai meggyőződésére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, a személy egyedi azonosításának a céljából feldolgozott genetikai vagy biometrikus adataira, egészségi állapotára, szexuális életére vagy szexuális beállítottságára vonatkoznak. Ide tartoznak továbbá egy személy bűncselekményei és a rá kiszabott büntető ítéletek, valamint az alkalmazandó adatvédelmi törvények szerint érzékenynek minősített adatok is.

Gyors referencia

 1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya
 2. Méltányos és törvényszerű adatfeldolgozás
 3. Hogyan szerezzük meg az Ön személyes adatait
 4. Milyen célokra használhatjuk fel az Ön személyes adatait
 5. Kinek a részére fedhetjük fel az Ön személyes adatait
 6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait
 7. Az Ön direkt marketingre vonatkozó választásai
 8. Az Ön jogai
 9. Panaszok
 10. Mennyi ideig tartjuk meg az Ön személyes adatait
 11. Gyermekek
 12. Adatátvitel más országokba
 13. Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot
 14. Az Adatvédelmi Nyilatkozat változásai

1. Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya

Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk az általunk az üzleti tevékenységünkön keresztül online vagy offline (a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megjelenítése vagy hivatkozása mellett) megszerzett, felhasznált, megosztott vagy egyéb módon feldolgozott összes személyes adatra vonatkozik.

A jelen dokumentumban az online tevékenységeinkre az "Oldalak", az offline tevékenységeinkre pedig a "Szolgáltatások” kifejezést használjuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Oldalaink hiperhivatkozásokat tartalmazhatnak külső weboldalakhoz, alkalmazásokhoz stb., amelyeket nem mi kezelünk, és amelyekre nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat. Mi nem vagyunk felelősek és nincsenek kötelezettségeink az ilyen külső weboldalakra, alkalmazásokra stb. vonatkozóan. Mivel az ilyen külső felek is gyűjthetik az Ön személyes adatait, javasoljuk, hogy olvassa el a külső felek adatvédelmi politikáját, hogy többet megtudjon arról, hogy hogyan használják fel az Ön személyes adatait.

A weboldalunk Sütiket használ. Erről további információt tudhat meg, ha elolvassa a Süti Politikánkat.

Továbbá, Oldalaink és Szolgáltatásaink használatakor, kérjük, mindig olvassa el a Használati Feltételeket.

2. Méltányos és törvényszerű adatfeldolgozás

Egyes esetekben, ahol a helyi törvények megkövetelik, kifejezett hozzájárulását kérhetjük, hogy a személyes adatait egy meghatározott célra használjuk fel.

Csak olyan esetben gyűjtjük, használjuk, fedjük fel és dolgozzuk fel egyéb módon az Ön személyes adatait, amikor ez méltányos és törvényes.

Amennyiben nem szeretné megadni nekünk a személyes adatait, lehet, hogy nem tudjuk Ön számára biztosítani az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat.

3. Hogyan szerezzük meg az Ön személyes adatait?

Öntől közvetlenül szerzett személyes információk

Először, a személyes adatait közvetlenül Öntől is megszerezhetjük, pl. amikor feliratkozik a hírleveleinkre, regisztrál az Oldalainkon, terméket vásárol tőlünk, kérdőívet tölt ki, hozzászólást tesz vagy kérdést intéz hozzánk, hozzászól valamihez a közösségi média oldalainkon, feliratkozik direkt marketing levelekre, stb.

Az ilyen módon gyűjtött személyes információk a következők lehetnek:

Automatikusan gyűjtött személyes adatok

Másodszorra, bizonyos személyes adatokat automatikusan gyűjthetünk, amikor felkeresi vagy használja az Oldalainkat (és az összes, a nevünkben eljáró külső szolgáltató oldalait), például a sütik és egyéb technológiák (például web elemző eszközök és pixel tag-ek) által győjtött adatok a weboldalainkon. Kérjük, olvassa el a Süti Politkánkat, ha további információt szeretne megtudni arról, hogy hogyan használjuk a sütiket és az automatikus adatgyűjtés egyéb formáit.

Az ilyen módon gyűjtött személyes információk a következők lehetnek:

Az így gyűjtött személyes adatok közé tartozhatnak az érdeklődési körei, például a hobbijai, háziállatai, piackutatási adatok, vásárlói magatartása, nyilvánosan megfigyelt adatok vagy tevékenységek, mint például blogok, videók, internetes hozzászólások és felhasználó által generált tartalom.

4. Milyen célokra használhatjuk fel az Ön személyes adatait?

Személyes adatait az alábbi üzleti célokra használhatjuk fel:

Névtelenül rögzített adatokat hozhatunk létre az Ön személyes adatainak a felhasználásával úgy, hogy kihagyjuk a személyes azonosítására alkalmas adatokat (például a nevét). A névtelenített adatokat a termékeink és szolgáltatásaink elemzésére használjuk. Fenntartjuk az ilyen névtelen adatok használatának jogát bármilyen célra, és a névtelen adatok továbbadásának jogát, ideértve, de nem korlátozva a kutatási partnereinket, ami a mi önálló döntésünk.

5. Kinek a részére fedhetjük fel az Ön személyes adatait?

Csoporton belüli megosztás

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk csoportunk különböző cégeivel és márkáival a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra. Mint fent közöltük, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Ön személyes adatainak az összes ilyen cég és márka általi felhasználására vonatkozik.

Külső szolgáltatók

Személyes adatait megoszthatjuk a nevünkben eljáró megbízható külső szolgáltatókkal, például marketing ügynökségekkel, piackutató cégekkel, elektromos kereskedelmi partnereinkkel, szoftver, adathosztoló és egyéb IT szolgáltatókkal, RB termékeket áruló kereskedőkkel, telefonos ügyfélszolgálatokkal, fizetés feldolgozókkal, stb. Ezek a külső szolgáltatók kizárólag az általunk kért szolgáltatások biztosítására vagy a mi utasításaink alapján használhatják fel az Ön személyes adatait.

Egyéb megbízható külső felek

Egyéb megbízható külső felekkel is megoszthatjuk az Ön személyes adatait, például üzleti partnereinkkel, hirdetőinkkel (amikor erre engedélyt kaptunk) és adatcsere során, hogy testre szabott tartalmat biztosíthassunk Önnek, többek között, hogy olyan termékek és szolgáltatások hirdetéseit jelenítsük meg, amelyek érdekelhetik Önt. Az ilyen külső felek saját sütiket web jelzőket és hasonló nyomkövető technológiákat állíthatnak be és ezekhez hozzáférhetnek az Ön készülékén, hogy testreszabott tartalmat és hirdetéseket jeleníthessenek meg Önnek, amikor felkeresi az RB weboldalait.

A weboldalaink és/vagy alkalmazásaink azt is engedélyezhetik, hogy a közösségi hálózatával vagy egyéb külső fiókkal jelentkezzen be. A külső féllel történő bejelentkezés például a „Bejelentkezés Facebook fiókkal”. Ha a közösségi hálózatával vagy egyéb külső fiókkal jelentkezik be egyik Oldalunkra, az lehetpvé teheti a számunkra, hogy olyan információkat gyűjtsünk a közösségi hálózatából vagy külső féltől, amelyhez megadja az engedélyét. A bejelentkezési funkció továbbá információt adhat át a a közösségi hálózatnak vagy külső félnek, például az Ön felhasználónevét vagy jelszavát, hogy azonosítsa Önt. A közösségi hálózat vagy külső fél automatikusan adatokat gyűjthet, például az IP-címét, a készülékére vagy a böngészőjére vonatkozó információkat, és az oldalunkon felkeresett weboldal címét. A bejelentkezési funkció külső fél által olyan sütiket helyezhet el és olvashat el, amelyek a közösségi hálózat vagy az egyéb külső fél által Önnek kijelölt egyedi azonosítót tartalmaz. A bejelentkezés működésére és Ön általi használatára a bejelentkezési funkciót biztosító fél adatvédelmi politikája és felhasználási feltételei vonatkoznak és nem a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat.

Felvásárlás

Ha egy másik cég részesedést szerez a cégünkben, vállalatunkban, vagyonunkban, az adott vállalat megszerezheti az általunk gyűjtött személyes adatok egy részét vagy egészét, és elvállalja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt jogokat és kötelezettségeket az Ön személyes adataira vonatkozóan. Abban a valószínűtlen esetben, ha fizetésképtelenségre, csőd eljárásra vagy felszámolásra kerülne sor, az Ön személyes adatai üzleti vagyonként átruházhatók az alkalmazandó törvények függvényében.

Szükséges adatfelfedés

Felfedhetjük a személyes adatait, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az adatok átadása szükséges vagy megfontolt döntés a törvényes kötelezettségeink tükrében.

6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Értékeljük a belénk fektetett bizalmát.

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tettünk, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan felfedését vagy a jogosulatlan hozzáférést, valamint a feldolgozás bármely más törvényellenes formáját.

Amikor érzékeny személyes adatokat gyűjtünk vagy adunk át, különféle további biztonsági technológiákat és eljárásokat alkalmazunk ezen adatok védelme érdekében.

Az Ön által számunkra megadott személyes adatokat ellenőrzött intézményekben lévő számítógépes rendszereken tároljuk, amelyekhez csak korlátozott számú személyek férhetnek hozzá, akik számára szükséges az adatok ismerete feladataik elvégzéséhez, hogy teljesítsék az Ön által kérelmezett szolgáltatást.

Amikor szigorúan bizalmas adatokat kezelünk (például hitelkártya szám) az interneten keresztül, azt titkosítással védjük.

7. Az Ön direkt marketingre vonatkozó választásai

Időről-időre általunk Ön számára hasznosnak vélt ingyenes hírleveleket, kérdőíveket, ajánlatok és egyéb promóciós anyagokat küldhetünk Önnek a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, ha feliratkozott az ilyen üzenetek fogadására e-mailben vagy más elektronikus csatornán (ahol az ilyen feliratkozást megkövetelik a helyi törvények).Ha nem szeretne a jövőben ilyen jellegű kommunikációt kapni, bármikor „leiratkozhat” a direkt marketing e-mailjeinkben található leiratkozási utasításokat követve vagy közvetlen bennünket megkeresve (az elérhetőségeinket a „Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot” részben láthatja alább).Ahol az alkalmazandó törvények megengedik, szolgálati üzeneteket küldhetünk Önnek, hogy tájékoztassuk az Adatvédelmi Nyilatkozatunk változásairól (akkor is, ha elutasította a direkt marketing üzenetek fogadását).

8. Az Ön jogai

A helyszínétől függően különféle jogai lehetnek a személyes adatait illetően. Különös tekintettel az alábbi jogokkal élhet:

Továbbá bizonyos körülmények között automatikus döntéshozatal, többek között profilírozás céljából is felhasználhatjuk személyes adatait. Ide tartozik az adatok szegmentálása és testreszabása is, hogy az Önnel folytatott kommunikációt más a termékeket az Ön általunk feltételezett igényeihez szabhassuk. Abban az esetben, ha automatikus döntéshozatal során használjuk fel az Ön személyes adatait, tájékoztatjuk az alkalmazott logikáról, valamint ennek jelentőségéről és előrelátható következményeiről az Ön számára. A helyszínétől függően, lehet, hogy kérheti, hogy az adatait ne használjuk automatikus döntéshozatalra, többek között profilírozásra.

Amennyiben szeretné gyakorolni ezeket a jogokat vagy meg szeretné tudni, hogy ezek alkalmazhatók e Önre, kérjük kattintson ide és küldje el az online kérelmet. A „Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot” részben megadott elérhetőségeken is felveheti velünk a kapcsolatot.

9. Panaszok

Amennyiben elégedetlen a személyes adatainak az általunk történt kezelésének a módjával vagy adatvédelmi kérése vagy kérelme van, amit jelzett felénk, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi szabályozó testületéhez. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10. Mennyi ideig tartjuk meg az Ön személyes adatait?

Csak addig tároljuk az Ön személyes adatait, amíg az ésszerűen szükséges a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban felsorolt célokból vagy a ránk vonatkozó törvényes és szabályozói követelményeknek való megfelelés céljából.

A fenti 4. részben nem részletezett esetben, a személyes adatai feldolgozásakor, és minden más esetben, a személyes adatok típusától függően, a legutóbbi Önnel folytatott interakciónkat követő legfeljebb 2 évig.

11. Gyermekek

Az Oldalaink nagy részét nem gyermekek számára szánjuk, és kérjük, hogy 16 éven aluli gyermekek ne adjanak meg személyes adatokat az Oldalainkon keresztül.

Amennyiben Ön 16 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja, és a gyermeke regisztrált az egyik Oldalunkon, vagy Ön úgy véli, hogy a gyermek egyéb módon biztosított a számunkra személyes adatokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a „Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot” részben megadott elérhetőségeken, hogy töröltesse ezeket az adatokat. A gyermekek által e-mailben, üzenőfalakon, csevegés, stb. során önkéntesen megadott információkat egyéb felek kéretlen e-mailek generálására használhatják fel. Arra biztatjuk a gyermekek szüleit és gyámjait, hogy tájékoztassák gyermekeiket az Internet biztonságos és felelős használatáról.

A helyszínétől függően és a helyi törvények függvényében, információt gyűjthetünk a gyermekeiről, hogy releváns információkat nyújthassunk Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról.

12. Adatátvitel más országokba

A személyes adatait átvihetjük más országokba, ahol adatfeldolgozást folytathatunk és előfordulhat, hogy ezekben az országokban a személyes adatok feldolgozását szabályzó törvények kevésbé szigorúak, mint az Ön országában (ide értve az Európai Gazdasági Közösségen kívüli joghatóságokat is).

Ilyen esetekben, amikor a helyi törvények megkívánják, biztosítani fogjuk, hogy az Ön személyes adatainak a védelmére megfelelő biztonsági intézkedések történjenek. A releváns személyi adatokat átadó RB jogalany helyszínétől függően, az ilyen megfelelő biztonsági intézkedések lehetnek az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékokon alapuló adatátadási egyezmények a fogadó féllel. Ahol a jog tőlünk megköveteli, az ilyen átadások további részleteit és a megállapodások másolatait kérésre kiadjuk.

Az Ön helyi törvényei által megkívánt és érvényes mértékben, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait ezek szerint adjuk át és dolgozzuk fel.

13. Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?

Örülünk a visszajelzésének. Amennyiben hozzászólása, kérdése vagy panasza van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal vagy a személyi adatainak az általunk történt feldolgozásával kapcsolatosan, vagy ha gyakorolni szeretné az „Ön jogai” részben fent meghatározott jogait, felveheti a kapcsolatot velünk e-mailben a PrivacyOffice@rb.com címen, a Csoport Adatvédelmi Biztosának címezve e-mailjét.

Az alábbi címen is írhat nekünk:

Att: Group Data Protection Officer
RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
Egyesült Királyság

14. Az Adatvédelmi Nyilatkozat változásai

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat utolsó módosítása 2018. május 24-án történt. Ez a dokumentum egy feljegyzés Önhöz és nem jelent közöttünk kötött szerződést. Ezt időről-időre módosíthatjuk vagy javíthatjuk. Ha ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítjuk, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat fejlécében frissítjük a felülvizsgálat dátumát. Ahol az ilyen módosítások jelentősek, lépéseket teszünk az Ön értesítése érdekében. Az új, módosított vagy javított Adatvédelmi Nyilatkozat az adott felülvizsgálat dátumától érvényes. Kérjük mindig győződjön meg róla, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozat legutolsó kiadását olvasta el.